Rejestracja - Konferencja IAGR 2023

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ
RASZTÓW
Przejdź do treści
Koszty konferencji

400 zł - studenci*
450 zł - opłata zwykła

* studenci szkół wyższych oraz uczestnicy szkolenia w IAGR

Prosimy dokonywać wpłaty z tytułem "Konferencja Rasztowska - imię i nazwisko" na konto IAGR: 75 1090 1694 0000 0001 0271 1433,
a następnie zarejestrować się korzystając z formularza.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Instytut Analizy Grupowej "Rasztów" informuje, iż:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Analizy Grupowej "Rasztów", 03-963 Warszawa, ul. Genewska 9A.
II. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy kontaktować się z Sekretariatem IAGR w Warszawie za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat.rasztow@gmail.com
III. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, oraz f Rozporządzenia Ogólnego, tj. na podstawie udzielonej zgody oraz w celu organizacji i realizacji Konferencji i wypełnienia przewidzianych prawem obowiązków oraz uprawnień Administratora (np. w celu dochodzenia roszczeń).
IV. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji oraz uczestnictwa w Konferencji.
V. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas organizacji i realizacji uczestnictwa w Konferencji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń.
VII. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.
VIII. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: sekretariat.rasztow@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: 03-963 Warszawa, ul. Genewska 9A.
IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych, jak również nie będą podlegały profilowaniu.
X. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
Formularz rejestracyjny


Zwykły uczestnik
Student

Zapoznałem/-am się z informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu zgłoszenia oraz realizacji uczestnictwa w konferencji pt. "Współczesne niepokoje a świadome i nieświadome życie grupy analitycznej", organizowanej przez Instytut Analizy Grupowej "Rasztów", zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) ("Rozporządzenie Ogólne") oraz ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

* Pola, które należy wypełnić.

INSTYTUT ANALIZY GRUPOWEJ RASZTÓW 2023
03-963 Warszawa, ul. Genewska 9A
Wróć do spisu treści